Fredriksdals ängar

Löväng, stubbskottsäng, fuktäng och torräng - på Fredriksdal kan du lära känna ängar av olika slag.

Gemensamt för dom alla är att de ä nyskapade – mitt i stan. Med hjälp av vilda växter, odlingsmetoder från förr, tid och tålamod är det möjlighet att skapa natur som lockar till sig fjärilar, vildbin, sländor, fåglar, grodor och fladdermöss – ingenstans i Sverige är artrikedom större än ängen!

{#title#}

{#description#}
Läs mer

1. Trädgårdsängen

En trädgårdsrabatt inspirerad av ängen, där de vilda växterna har ersatts av förädlade för att passa trädgårdens annorlunda förutsättningar och krav. Den vilda prästkragen har bytts ut mot en jätteprästkrage, sorten ”Bröllopsgåvan” och den vilda luktvädden mot en närstående art av sorten”Perfecta Blue”. Som en lekfull hälsning till folktron växer trädgårdsnäva ”Rozanne” i en älvring.

2. Engelska parken

En park som sköts som en äng, liksom i 1800-talets naturromantiska parker. Våren med sitt flor av vitsippor och vårlökar, följs av en skir blomning med vårbrodd, vårfryle, gökärt och buskstjärneblomma. I de fuktiga partierna växer ståtliga krolliljor och storrams. I engelska parken kan du slå dig ner för en picknickstund.

3. Bäckängen

Stränder längs åar och bäckar har historiskt använts som äng. Växtligheten där blir frodig av näringsrika jordpartiklar som vattnet för med sig. Den här ängen är anlagd på 1950-talet och många av växterna är odlade på Fredriksdal från frön eller plantor som ursprungligen samlats i naturen.

4. Fuktängen

Bäckens vatten sipprar över och genom den kalkrika jorden ner mot kärret, en miljö som rymmer en mångfald av växter, men som under de senaste 200 åren blivit sällsynt i Skåne. Vilda växter samlades in från naturen när ängen blev anlagd på 1950-talet.

5. Lövängen

För 30 år sedan var här skog. Sedan glesade vi ut träden och skapade en löväng, där foder skördas från både örter och träd. Vi odlade havre för att sänka markens näring till nivåer som passar en äng. Fin ängsflora flyttades hit med hö från ängen Kungsmarken öster om Lund. På lövängen växer bland annat darrgräs, natt och dag, svinrot och orkidén majnycklar.

6. Stora ängen

Ängen är fuktig i de lågt liggande delarna och torrare längre upp, och växtligheten varierar med miljön. På ängen kan du se blodnäva, brudbröd, rödklint, kärrnäva och många fler.

7. Stubbskottsängen

Historiskt skördade man både hö från gräs och örter och klenvirke från räd och buskar i en stubbskottsäng. Olika trädslag användes till olika ändamål. 2013 planterade vi ask, alm, lind, fågelbär, hägg, sälg, al och björk. Genom att köra hit och torka hö från Hörjelgårdens stubbskottsäng, sådde vi in ängsväxter. Tiden kommer att visa om vi lyckades.

8. Picknickängen

Visst kan man göra ny natur. Den här åkern var en vallodling, som vi nu gör om till äng. Ängens frodigaste delar skördar vi i slutet av juni, de blomrikaste delarna sparas till juli månad. Det som växer upp efter skörden blir till bete för kor och hästar. I sommar slår vi ängen på nytt sätt, för att göra picknickytor mitt bland blommorna.

9. Ekologisk vallodling

Nästan allt hö som odlas i Sverige idag kommer från vallodling. Är vallen ekologisk, gödslas den med stallgödsel och av kvävefixerande ärtväxter som rödklöver. Vall kan skördas upp till fyra gånger på ett år. Genom att så in örter med kända positiva egenskaper som käringtand, kummin, cikoria och svartkämpar, kan höets näringssammansättning förbättras. Eftersom vallens växter är få och förädlade sorter bidrar de inte till artrikedomen av vilda växter.

10. Torräng i vägkant

Om man slår vägkanterna vid lämplig tid och samlar upp växtligheten, kan vägkanter blir till väldens längsta äng. De blir viktiga reträttplatser för växter och djur som har ängar som sin livsmiljö och underlättar för spridning till nya platser. En julidag 2016 såg vi nästan 60 olika växter i de här vägkanterna.

11. Fuktängen vid ängsladan

Sedan 2012 sköter vi marken som omger ladan som äng och lagrar en del av höet i ängsladan. Det är en fuktig, näringsrik äng, vars flora fortfarande utvecklas. Efter några års tidig skörd kommer jordens näringshalt att sjunka och en större artrikedom att utvecklas. När vi har skördat den första ängen på Fredriksdal, fylls ängsladan med hö. Då är du välkommen in för att koppla av en stund med böcker och poesi om ängen.

12. Lillaryds lövängar

Ängarna runt Lillaryd är bara drygt 20 år, ändå känns det här som att vara i 1800-tals landskap, med hasselbuskar som ger nötter, slöjd- och hägnadsmaterial, askar och lindar att skörda lövfoder från. Och så markens alla blommor därtill.